گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

پیمان ویان: منزوی‌سازی رهبر آپو در رابطه با جنگ‌های منطقه است

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی
???????عضو شورای رهبری کژار؛ با بیان آنکه رهبر آپو در قلب میلیون‌ها انسان بوده و اراده جمعی آنها را نمایندگی کرده است افزود حبس اراده میلیون‌ها انسان چگونه ممکن خواهد بود! توطئه علیه رهبر آپو از همان ابتدا شکست خورده بود


addup.center