گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سایر

افتتاح شناور هفتاد تنی شرکت دانش بنیان فناوران سیراف

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سایر

گروه بنگاه ها: رییس صندوق نوآوری وشکوفایی با حضوردرشرکت دانش بنیان فناوران سیراف درشهرک صنعتی پرند ، با رونمایی ازشناورهفتاد تنی دریا بندر، گفت : این شناور باتجهیزات استاندارد وطی هشت ماه ساخته شده است.

دکتر سلطانی با بیان این مطلب افزود: این امرنشان دهنده سرعت وتوان فناوری شرکت های ابرانی است وچنانکه شرکت های دانش بنیان به طور مستمر ازپشتوانه مالی مناسب برخوردارباشند ازظرفیت بسیارمطلوبی برای تامین نیازهای صنعتی کشوربرخوردارند. 

درمراسم رونمایی ازاین شناور رییس صندوق نواوری وشکوفایی تصریح کرد: دریافت تسهیلات نظیر وام، لیزینگ، ضمانت نامه، و حتی امکان مشارکت مالی صندوق برای همه شرکت های دانش بنیان مهیا است و صندوق اماده ارایه بیش از بیست و دو نوع خدمت به شرکت های دانش بنیان خصوصی وتعاونی است.دکترسلطانی افزود: تعدادشرکت های دانش بنیان باسرعت مناسبی درحال افزایش است وبه همین علت صندوق نواوری وشکوفایی نیز تمهیدات تامین مالی این شرکت هارابادقت  وحساسیت  پیگیری میکند تا این شرکت ها  نگرانی ازبابت حمایت های صندوق نداشته باشند.

به گزارش روابط عمومی صندوق نواوری وشکوفایی ، شناور یادشده به سفارش شرکت تاید واتر وبا لیزینگ صندوق نواوری وشکوفایی ساخته شده است. شرکت مزبوردر هیجدهم بهمن 96قرارداد ساخت دوشناورهفتادتنی مشابه شناوریادشده را باکشورقطر به امضا رساند و شناور افتتاح شده درهفته اینده دربندرانزلی به اب انداخته خواهدشد.