گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

مولاوردی: اولین قدم جدی برای حضور زنان در ورزشگاه در دولت یازدهم برداشته شد/ کسی قصد ندارد این دستاورد را مصادره به مطلوب کند


یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اولین قدم جدی برای حضور زنان در ورزشگاه در دولت یازدهم برداشته شد و باید حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به فال نیک گرفت.

به گزارش اصلاحات نیوز؛ «شهیندخت مولاوردی»، فعالسیاسی و معاون سابق امور زنان و‌خانواده رییس جمهوری، درباره حمایت دولت ازمطالبه زنان حضور در ورزشگاه ها، به خبرنگار سیاسی برناگفت:بسیاری از انتقادات و نگرانی‌ها برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها به فراهمنبودن زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم در این زمینه باز می‌گشت. با توجه بهاین نکته از مدت‌ها پیش دولت و وزارت ورزش اعلام کرده اند در حال فراهمکردن این زیرساخت ها هستند.

مولاوردی افزود: تا جایی که در جریان هستمدر گام اول در دولت یازدهم کمیته مشترکی برای بررسی این موضوع تشکیل ومقدمات ورود آن به دستور جلسات شورای امنیت کشور فراهم شد. در نتیجه اینپیگیری ها، در دولت دوازدهم شیوه‌نامه‌ای تدوین و مراحل و فرآیندی در نظرگرفته شد تا ورود زنان به ورزشگاه‌‌ها عملیاتی شود. در حال حاضر نیز درمرحله‌ای به سر می بریم که مسئولین مربوطه این آمادگی را با اطمینان خاطراعلام می‌ کنند، لذا اساسا این نگرانی‌ها باید به حداقل برسد.

وی افزود: تمام تلاش‌ها طی سال‌های گذشتهبراین بود که ضمن پاسخ به این مطالبه به عنوان یکی از مطالبات حوزه زنان،دغدغه و نگرانی‌هایی که در قشر متدین در زمینه حضور زنان در ورزشگاه‌هاوجود دارد برطرف شده و با رعایت ملاحظات عرفی، شرعی و قانونی، این خواستهساده و ابتدایی با کمترین هزینه محقق شده و به یک معضل و مساله ای پیچیده ولاینحل تبدیل نشود.

دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان درپاسخ به این پرسش که مردان اعم از پسران و پدران چه نقشی می‌توانند داشتهباشند؟ گفت: در آن بخشی که به آنها مربوط می شود، به ویژه اینکه فضا و جوغیرفرهنگی و غیراخلاقی ورزشگاه ها این نگرانی‌ها برای حضور زنان درورزشگاه‌ها را دامن می‌زند، قطعا نقش آنها می‌تواند بسیار موثر باشد. دراین ارتباط هر چند که تجارب پیشین در کشور خودمان و تجارب فعلی کشورهایدیگر و بویژه همه کشورهای اسلامی، نفسِ حضور زنان، دختران و خانواده‌ها،این بار روانی را کاهش خواهد داد، اما اگر قائل به این هستیم که مردان بهعنوان بخشی از مشکل، می توانند بخشی از راه حل هم باشند، باز هم نیاز استکه در نقش های پدری و همسری و برادری همراهی و کمک کنند به اینکه با کمترینتنش و نگرانی این حضور تحقق پیدا کرده و از این به بعد نیز تداوم یابد.

شهیندخت مولاوردی در پاسخ به این پرسش کهبرخی در صدد هستند اقدام دولت در تشکیل کمیته‌ای که گفته شد به عنوان گامیمثبت و تاثیرگذار در این ارتباط بوده است و با توجه به اینکه در حال حاضروزارت ورزش زیرساخت ها را نیز فراهم کرده، نادیده بگیرند، نظر شما چیست؟بیان داشت: وقتی که این مطالبه به صورت جدی مطرح شد همزمان با برگزاری لیگجهانی والیبال در ایران به عنوان میزبان این لیگ بود. بنابراین برای بررسیموضوع حضور زنان، دستیابی به راهکار و جمع‌بندی آن و در نهایت در راستایعملیاتی شدن این مطالبه، این کمیته تشکیل شد و به مرور زمان این نیاز کهتدوین شیوه‌نامه‌ای با فازبندی های مختلف ضرورت دارد احساس شد. اتفاقا دریکی از فازها رایزنی و تعامل با مراجع پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: زمانی که در دولت حضور داشتماین شیوه نامه در دستور کمیسیون سیاسی دولت قرار گرفت و تصویب شد. بعد ازنهایی شدن اجرای آن به وزارت ورزش و نهادهای ذیربط و مسئولین مربوطه محولشد. این تلاش‌ها و پیگیری‎ها و تاثیرگذاری آن در تصمیمی که امروز اتخاذ شدهاست، قابل انکار نیست و باید به آن بها داده شود.

مولاوردی بیان کرد: یکی از قرائن این گروهاستناد به اظهارنظری از من است که در زمان مسئولیتم در دولت یازدهم با اینمضمون بازتاب رسانه ای پیدا کرد که & ;دولت به احترام مراجع موضوع حضور زناندر ورزشگاهها را پیگیری نکرد& ;، که البته در این مصاحبه فعلی که به کار بردهبودم «سکوت کرده» به جای «پیگیری نکرد» بود. به هر حال آنچه که آن زمان درآن مصاحبه مطرح کردم پرده از واقعیتی برمی داشت که به مذاق خیلی ها، حتیدر درون دولت خوش نیامد و بیان آن را برنتابیدند. نهایتا با این تیترسازیاین تصور بوجود آمد که دولت به طور کلی این مطالبه را از دستور کار خودشخارج کرده است، حال آنکه در ادامه آن مصاحبه با همان تیتر کذایی هم در پاسخبه سوالی در رابطه با احتمال طرح دوباره این موضوع در دولت صراحتا تاکیدکرده ام‌که«این برنامه ماست و نحوه حضور را کارشناسان در کمیته مشترک بررسیمی کنند…» که متاسفانه این قسمت از مصاحبه دیده نشد.

وی در پایان افزود: این روزها می بینم درفضای مجازی بعضا خطاب به من یا خانم ابتکار یا کلا دولت مطرح می شود کهمبادا این اتفاقی که در حال وقوع است را به نام عملکرد خودتان جا بزنید. درحالی که مهم نیست ما این دستاورد را به نام کی جا بزنیم و یا جار بزنیم؛مهم این نتیجه‌ای است که در حال محقق شدن است و مهم دستاوردی است که به نفعکشور و برای تمام زنان و مردان و پسران و دختران ایرانی رقم خورده است کهباید این را به فال نیک گرفت. بنابراین کسی حق ندارد این دستاورد را مصادرهبه مطلوب کند و منکر تلاش جمعی و همراهی و هماهنگی دولت با فعالین مدنی وتوجه دولت به فشارهای اجتماعی و رسانه ای و اهمیت قائل شدن به آن باشد. بهعبارتی«آن را که عیان است چه حاجت به بیان است؟!»