گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

آخرین خبر | چهره ها/ دوست داشتن های تمام نشدنی علی ضیا!

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سینما

آخرین خبر/ علی ضیا در اینستاگرامش نوشت:بی تفاوت نباشجهان پر از تغییرات است من هم مثل جهانبزرگ شده امشکست خورده امبی تاب شده امخندیده امبریده امغم در رگم ریختهامادر تما این حال هاعاشقت بوده امهمین برای همیشه کافیستهزار و یک شبیا هزار و هزار شبمن دوستت دارمهزار و یک سال و سی شبما را در
آخرین خبر/ علی ضیا در اینستاگرامش نوشت:
بی تفاوت نباش
جهان پر از تغییرات است من هم مثل جهان
بزرگ شده ام
شکست خورده ام
بی تاب شده ام
خندیده ام
بریده ام
غم در رگم ریخته
اما
در تما این حال ها
عاشقت بوده ام
همین برای همیشه کافیست
هزار و یک شب
یا هزار و هزار شب
من دوستت دارم

هزار و یک سال و سی شب


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید