گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

آخرین خبر | چهره ها/ حمیدرضا آذرنگ و آرزوهای نزیسته

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سینما

آخرین خبر/ حمیدرضا آذرنگ با انتشار این عکس نوشت: زمستان پایان نیستوقتی آرزو کنی که پسِ آن انتهایی ترین خوابِ بی بازگشت،تمامِ آرزوهایِ نزیسته و امیدهایِ نرسیده ات در قامتِ جسمی دیگر شکوفه بزند و بهارستانِ امیدواری سهمِ عمرِ آیندگان باشد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید
آخرین خبر/ حمیدرضا آذرنگ با انتشار این عکس نوشت:
زمستان پایان نیست
وقتى آرزو کنى که پسِ آن انتهایى ترین خوابِ بى بازگشت،تمامِ آرزوهاىِ نزیسته و امیدهاىِ نرسیده ات در قامتِ جسمى دیگر شکوفه بزند و بهارستانِ امیدوارى سهمِ عمرِ آیندگان باشد
.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید