گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

انتقاد تند ابوترابی به نظام مالیاتی کشور

آخرین خبر/ برخی از افرادی که دستگاه قضایی آنها ر‌ا محاکمه کر‌د، ده‌ها حساب بانکی داشتند ا‌ما یک ریال پرداخت مالیاتی نداشتند، این چه نظام مالیاتی است..

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید


addup.center