پیشخوان روزنامه ها

پایگاه خبری تلکسیران با هدف جمع آوری و متمرکز کردن تمام نشریه های چاپی داخلی و خارجی در یک قاب سعی دارد اخبار و وقایع مندرج در این نشریه ها را به صورت روزانه به سمع و نظر کاربران خود برساند که در حال حاضر ۱۴۰۰ روزنامه خارجی و ۱۳۰ روزنامه داخلی و 50 هفته نامه داخلی را در پیشخوان روزنامه های خود پوشش میدهد.

بستن