گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کریستی اُوراستریت: آنچه که پزشکان باید درباره هویت جنسی بدانند

کریستی اُور‌استریت در ماموریتی است برای تضمین این که نیازهای مراقبت سلامت جامعه تراجنسیتی‌ برآورده شود. در این گفتار آگاهی‌بخش و ضدافسانه، او الفبای درک هویت جنسی را ارائه می‌دهد و از ما دعوت می‌کند دید خود را از مراقبت سلامت تراجنسیتی‌ها تغییر دهیم — تا اشخاص زمانی که به پزشک مراجعه می کنند احترام و رفتاری را دریافت کندد که در خور آنها است.