گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

توریا ال‌گلویی: درونِ جامعه‌ی هنریِ رو به پیشرفت آفریقا

توریا ال‌گلویی متصدی نمایشگاه هنر در حال نمایش دادن هنر جدید از آفریقا و آفریقاییان دور از وطن است. او زیبایی و الهام‌بخشی و فریبنده بودن هنر معاصر را به اشتراك گذاشته است. هنری که داستان‌های قدرتمندی از هویت و تاریخ آفریقا تعریف می‌کنند. شامل آثاری از عكاس سنگالی عمر ویكتور جاپ و هنرمند مراكشی حسن حجاج و نقاش زیمباوه‌ای کوزانای-وایولت هوامی. او اظهار می‌دارد كه ما از طریق هنر می‌توانیم هویت خود را بازگردانیم و داستان خود را تعریف كنیم.