گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اطلاعات جالب درباره لهستان

این ویدیو به شما جالب ترین واقعیت ها را در مورد همه چیز کشور لهستان را می دهد. مینی مستند است و لیست کشف ها، مردم، جامعه، مذهب، تاریخ و ... را در خود دارد.