گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بازدید از گدانسگ در ۲۴ ساعت

این ویدیو راهنمای سفر در مورد چگونگی پوشش بهترین نقاط در گدانسک، لهستان در عرض ۲۴ ساعت. گدانسک به عنوان یکی از زیباترین شهرهای بندرگاه اروپا، در جنگ جهانی دوم به شدت نابود شد و پس از آن به زیبایی بازسازی شد.