گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تور بمب اتم هیروشیما

من یک پیاده روی کوتاه مدت در اطراف هیروشیما را انجام دادم، شما را به بقایای فیزیکی بمب اتمی که ژاپن را شکل داد، آشنا می کنم.