گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

شنود تلفن همراه دونالد ترامپ

استفاده رئیس جمهور آمریکا از تلفن های همراه شخصی دردسر ساز شد. برخی از مقامات آمریکایی می گویند چینی ها و روس ها تلفن های شخصی ترامپ را می شنوند.