گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

صرفه جویی سخت گیرانه روسیه در مصرف آب

با توجه به اینکه کشور روسیه بیش از دو پنجم ذخایر آب شیرین جهان را در اختیار دارد، اما با این وجود قوانین و مقررات مربوط به صرفه جویی و مصرف بهینه آب در بخش های کشاورزی ، صنعتی و خانگی ، جزء سخت گیرانه ترین قوانین در جهان بشمار می رود .