گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

حضور مدیران خارجی در شهرداری تهران

پیروز حناچی شهردار جدید تهران در گفتگویی از لزوم حضور مدیران خارجی در شهرداری تهران خبر داد.