گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بازگشت برنامه هسته ایران

ظریف در مجلس: ایران اگر بخواهد به برنامه هسته ای اش برگردد، به مراتب بهتر از گذشته می تواند.