گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اعتراض مردم لندن به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

مردم لندن در اعتراض به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دست به اعتراض زدند مخالفان "برگزیت" خواستار ایجاد فرصتی برای مردم برای اظهارنظر دراین باره هستند