گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اظهارات معاون وزیر خارجه انگلیس درخصوص ادامه برجام

معاون وزیر خارجه انگلیسدر گفتگوی خبری گفت :انگلیس مصمم به ادامه اجرای برجام است