گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بزرگترین آتش سوزی در تاریخ کالیفرنیا

آتش سوزی کالیفرنیا که موسوم به "مندوسینو کمپلکس" است تاکنون بیش از ۱۱۷ هزار هکتار و این آتش سوزی ۷۵ ساختمان را سوزانده و هزاران نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است.این اتش سوزی بزرگترین آتش سوزی در تاریخ کالیفرنیا به حساب می آید