گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بازار ارز ثانویه دلیل افزایش قیمت ارز

در برنامه پایش که از شبکه یک پخش شد با بررسی دلایل افزایش قیمت دلاردر روز های اخیر دلیل افزایش قیمت ارز را متوجه اشخاصی کرد که با افزایش قیمت دلار و ایجاد التهاب در بازار می خواهند مانع امضای مصوبه بازار ارز ثانویه توسط رئیس جمهور شوند .