گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اعتصاب‌کارکنان در انگلیس

هزاران نفر از کارکنان خدمات عمومی در انگلیس در اعتراض به آنچه بی عدالتی در پرداخت دستمزد خواندند، تظاهرات کردند.