گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ترسیم شبکه ی عصبی

در بررسی شبکه های عصبی از اسکن های مغزی استفاده می شود.این اسکن ها به تشخیص هرگونه تغییر عملکردی و ساختاری مغز،پس از گذراندن چند ماه در فضا،کمک می کنند.این بررسی ها هم چنین مدت زمان لازم برای بهبودی مغز و بدن را در صورت ایجاد تغییرات احتمالی،به ما نشان می دهند.