گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

شلیک سامانه دفاعی S_۱۲۵ روسیه

با مشاهده ی این ویدیوی جذاب و دیدنی شاهد لحظاتی از پرتاب و آزمایش موشک های سامانه دفاعی S-۱۲۵ روسیه خواهید بود!