گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تصاویری از عملیات نیروهای ویژه در کشور پرخطر افغانستان

با مشاهده ی این ویدیوی جذاب و دیدنی میتوانید شاهد تصاویری از عملیات نیروهای ویژه در کشور پرخطر افغانستان باشید!