گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تصاویر واقعی از آزمایش موشک های RSM_۵۶ Bulava توسط روسیه

تصاویری از پرتاب موشک RSM-۵۶ Bulava توسط نیروی دریایی روسیه