گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

روسیه قبل از انقلاب ۱۹۱۷

انقلاب ۱۹۱۷ کشور روسیه ، جنبشی اعتراضی ضد امپراتوری کشور روسیه بوده است که در سال ۱۹۱۷ رخ داد و به سرنگونی حکومت تزارها و برپایی اتحاد باشکوه جماهیر شوروی انجامید.