گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اسلحه های ایتالیایی در جنگ جهانی اول

این مستند به معرفی تجهیزات پیشرفته ی کشور ایتالیا در طی جنگ جهانی اول می پردازد.