گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آیا میدانستید؟ شماره بیست وپنجم

اطلاعاتی که در این ویدیو هست در مورد بازار اصفهان، فریدون شهر مرتفع ترین شهر ایران، یزد دومین شهر تاریخی جهان و گندم بریان(دشت سوخته) میباشد