گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آیا میدانستید؟شماره بیست وچهارم

موضوع این قسمت از آیا میدانستید؟اطلاعاتی در مورد جنگل گلستان، گلاب کاشان، موزه آبگینه (خانه قوام السلطنه) و منبت کاری و مسجد جامع عتیق شیراز است