گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

چالش خودرو های شاسی بلند آف رود در پیمودن شیب بسیار تند

در این ویدیو خودرو های شاسی بلند آف رود در پیمودن یک شیب بسیار تند توانایی های خود را به رخ یکدیگر می کشند.