گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

رقابت خودرو آف رود و سوپر اسپرت

در این ویدیو رقابت دو خودرو برای پیمودن مسیرهای متنوع را مشاهده می نمایید، یکی از خودرو های آف رود و دیگری سوپر اسپرت است، قاعدتاً هر یک از آنها نقاط ضعف و قدرت خاص خود را دارند و باید دید در مجموع کدامیک موفق تر عمل می کنند.