گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

گردباد در روسیه

گردباد در روسیه گردباد نوعی توفان شَدید است که در آن، باد به دور مرکزی می چرخد و حرکتی مارپیچی به وجود می آورد.