گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

افرادی که از مرگ حتمی نجات یافتند اما کمی‌ بعد خودکشی‌ کردند

برخی از افراد از سخت ترین شرایط زندگی که به مرگ نزدیک هست گذر کرده اند اما در کمال ناباوری دست به خودکشی زدند.