گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

لحظه دستگیری هواپیماربای روسی

ماموران امنیتی روسیه موفق شدند فردی که قصد داشت یک هواپیمای خطوط داخلی روسیه را ربوده و به افغانستان ببرد دستگیر کنند.