گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

صحنه تصادف موتور با کامیون

ویدیویی از لحظه هولناک تصادف شاخ به شاخ موتور با کامیون که بسیار صحنه دلخراش و البته عبرت انگیزی هست