گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

ویدیویی از خسارات ناشی از سیل در یونان

به دلیل بارندگی شدید و مداوم در یونان، خسارات مالی و جانی فراوانی به بار آمد.حداقل کشته و زخمی از تلفات جانی این حادثه می باشند.