گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سیل شدید و کم سابقه در ایالت نئوکن آرژانتین

طوفان و سیل در ایالت نئوکن آرژانتین، نزدیک به ۲۰۰۰ نفر را وادار به تخلیه خانه هایشان کرده است. شبکه حمل و نقل در این ایالت مختل شده و بسیاری از زیرساخت های شهری آسیب دیده اند.