حداقل ۶ زخمی در سیل آنکارا - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار