گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

حداقل ۶ زخمی در سیل آنکارا

حداقل ۶ زخمی و تخریب چندصد ماشین و خانه در پی سیل در ترکیه که در منطقه ماماک از توابع آنکارا رخ داد.