گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

جاری شدن سیل در پرتغال

این ویدیو از کشور پرتغال قبل، در طول و بعد از سیل رخ داده در آن گرفته شده است.