گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آبگرفتگی متروی تهران

ساعاتی پس از بارش شدید باران در تهران، دیوار مسیل انتقال آب رودخانه کرج به رودخانه کن شکست و آب وارد تونل متروی تهران شد. ورود آب به تونلهای مترو خسارتهای جدی به تاسیسات مترو وارد کرد که بیشترین بخش آن مربوط به خط چهار مترو است.