گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اغلب بازماندگان حاضر به ترک منطقه زلزله زدۀ آماتریچه ایتالیا نیستند

زلزله زدگان نمی خواهند خانه های حتی ویران خود را رها کنند و تمایل دارند در نزدیکی خانه هایشان بمانند. به لحاظ روانی متقاعد کردن آنها برای ترک کردن منطقه دشوار است، از همین رو ترجیح می دهند در درون خودروهایشان بخوابند و فهم این تصمیم آنان به خاطر شرایط روانی آنان آسان نیست.