گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تصادف در جادهای روسیه

در این ویدیو صحنه هایی از تصادفات جاده ای در روسیه نمایش داده شده است.