گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

برخورد مرگبار دو دستگاه اتوبوس در شرق روسیه

تصادف مرگبار دو دستگاه اتوبوس در شرق روسیه تصادف های شدید رانندگی در کشور روسیه و سایر کشورهای جهان بر اثر بی دقتی، عدم رعایت حق تقدم، سرعت غیر مجاز در جاده های خیس و برفی و سبقت غیر مجازبوده است