گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

( کنترل نامحسوس )

کنترل نامحسوس در حقیقت یک نوع فرهنگ‌سازی عام و خاص است. این بخش در وهله اول با نمایشی از تقابل مجرم و قانون، نوعی پندآموزی را در ذهن بیننده بیدار می‌کند. از طرفی برخورد قاطع، به موقع و سالم یک پلیس قانونگذار را در جامعه بسط می‌دهد که خود می‌تواند در گستره فرهنگ برخورد با متخلفان بازتاب خوبی داشته باشد.