گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تعقیب و گریز پلیس Phoenix (۲۴ ژانویه ۲۰۱۸)

صحنه های این تعقیب و گریز دیدنی در خیابان های شهر Phoenix توسط دوربین یك هلی كوپتر پلیس گرفته شده است.