گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تعقیب و گریز در خیابانهای شلوغ تهران

خودرو توسط پلیس تعقیب میشود اما مجرم وقتی جایی برای فرار ندارد از ماشین پیاده می شود و پلیس تیراندازی می کند و مجرم مجروح می گردد.