گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تعقیب و گریزِ پژو پارس توسط پلیس تهران

این تعقیب و گریز در یک کوچه باریک آغاز میشود که راننده پرشیا بدون توجه به ایست پلیس حرکت میکند و یک تعقیب و گریز در خیابان های تهران شروع میشود... به گفته پلیس این تعقیب و گریز ۲۰ دقیقه به طول انجامید.