گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ریزش بهمن در آناپورنا

در این ویدیو شما را به تماشای صحنه های جالب و دیدینی از ریزش بهمن در آناپورنا دعوت می کنیم - هر سال در سراسر جهان بیش از یک میلیون بهمن اتفاق می افتد. وقوع بهمن رخدادی طبیعی در کوهستان است.