گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ریزش بهمن بر روی ماشین های پارک شده در روسیه

سقوط بهمن بر روی ماشین هایی که در یک پارکینگ در روسیه پارک شده اند. سنگینی برف ها ماشین ها را به عقب رانده و باعث بوجورآمدن خسارت شده است.