گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بهمن در قفقاز روسیه

بهمن به سقوط سریع و ناگهانی مقدار زیادی برف یا یخ از روی سطح شیب دار یا کوهستان گفته می شود . برای کسانی که در منطقه سردسیر و در دامنه کوه زندگی می کنند ، وجود بهمن خطری جدی محسوب می شود .